Paslaugų teikimo sąlygos

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos    
1.1. Šios elektroninės parduotuvės saugisvara.lt (toliau – Parduotuvė arba Pardavėjas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas – Parduotuvės savininkė nepriklausoma „NeoLife International“ konsultantė Loreta Uzdraitė, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 931328, maisto tvarkymo subjekto registro Nr. 340000884, buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 4-17, Anykščiai. 
1.3. Pirkėjas – asmuo, kuris užsisako ir įsigiję prekių Parduotuvėje, taip pat asmuo, kuris naudojasi kitomis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:
- veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
- nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
- juridiniai asmenys;
- visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis „Informacijos teikimo vartotojams gaires ūkio subjektams, prekiaujantiems internete“, taisyklėmis
1.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.7. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Parduotuvės asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai. 

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
2.2. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms besąlygiškai pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, jei jam tokia galimybė buvo suteikta. 
2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
- užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
- nesiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas tik prekių pristatymui reikalingus duomenis.
3.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 3.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
3.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 3.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1. Pardavėjas turi visas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas teises.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
3.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ar laikinai sustabdyti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, tokiu atveju visi iki to momento sudaryti užsakymai lieka galioti.
3.4. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
3.5. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžias šias Taisykles, ar kitus galiojančius teisės aktus.
3.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
3.8. Kuomet Pardavėjas negali pristatyti Parduotuvėje užsakytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
3.9. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 str. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, apie tai raštu informavęs Pardavėją. Tokiu atveju Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėlau kaip per 14 dienų privalo išsiųsti ar kitaip pristatyti Pardavėjui užsakytas prekes. Prekės turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje, kartu pateikiama originali sąskaita. Pavyzdinę patvirtintą sutarties atsisakymo formą, galima rasti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 
4.3 4.2.punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, naudota arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Grąžindamas prekes Pirkėjas apmoka visas prekių grąžinimo ir/ar keitimo pristatymo išlaidas.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
4.5. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. 
4.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
4.7. Pirkėjas privalo atsiimti užsakytas prekes pats. Tais atvejais, kuomet prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau pats Pirkėjas jų atsiimti negali ir jas priima trečiasis asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui.
4.8. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas privalo jas nedelsiant atnaujinti.
4.9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el.paštu [email protected].
4.10. Pirkėjas turintis nusiskundimų ar siūlymų dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų ir/ar produktų, turi teisę kreiptis į Pardavėją el.paštu: [email protected] arba telefonu +370 650 70523, darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. Nepavykus išspręsti ginčo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (dėl klausimų susijusių su prekių kokybe), raštu adresu Siesikų g. 15D, 07170 Vilnius, el.paštu [email protected], interneru užpildžius anketą internetinėje svetainėje www.vmvt.lt, nemokamu telefonu Nr. 8 800 40403 (visą parą), taip pat į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (dėl kitų klausimų), adresu Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. paštu [email protected], telefono Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt. nurodytais būdais.
4.11. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Prekės, jų kainos, užsakymas, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.
5.2. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visa parą septynias dienas per savaitę.
5.3. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
5.4. Atsiskaityti galima naudojantis AB „Swedbank“, AB SEB bankas. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Paysera mokėjimu platforma.
5.5. Pardavėjas gavęs apmokėjimą už prekes, pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo per 5 dienas yra laikoma, kad Pirkėjas savo noru nutraukė pirkimo–pardavimo sutartį ir prekių užsakymas yra anuliuojamas.
5.6. Gavus apmokėjimą už prekes Prekės Pirkėjui išsiunčiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas turi galimybę rinktis atsiimti prekes: pristačius kurjeriui nurodytu adresu, iš paštomato (Lp Expres, Omniva), iš pašto skyriaus.
6.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
6.3. Pirkėjui prekės pristatomos vadovaudamasis prekių tiekimo paslaugą vykdančios įmonės, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių pristatymo būdo, viešai konkretaus tiekėjo skelbiamais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Pirkėjas visais atvejais turi teisę susisiekti su Pardavėju dėl preliminaraus Prekių gavimo termino patikslinimo.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas, visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.6. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
6.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
7.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos atskirai prie kiekvienos prekės.
7.2. Parduodamas prekes reikia naudoti pagal paskirtį, remiantis pateiktomis rekomendacijomis, jei tokios yra.
7.3. Parduodamos prekės turi galiojimo laiką, konkretus terminas nurodomos prekės aprašyme.
7.4. Prekės turi būti laikomos vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje, tamsioje vietoje. Prekės negali būti užšaldomos. 
7.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
7.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
7.7. Jeigu jaučiate bet kokį šalutinį poveikį, nutraukite prekių vartojimą ir kreipkitės pas gydytoją.